به گزارش روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر گل سرخ در خصوص این خبر افزود:

به گزارش روابط عمومی شرکت اکسیر گل سرخ در خصوص این خبر افزود

به گزارش روابط عمومی شرکت اکسیر گل سرخ در خصوص این خبر افزود:

  (  وبینار آموزشی (انتقال تجربه و معرفی الگوهای موفق کارافرینی زنان  

سلامت زنان اولویت ماست

پنج شنبه, 24 مهر 1399

در گفتگو ایسنا با سرکار خانم مهندس مرضیه سنوئی محصل :سلامت زنان اولویت ماست 

سرکار خانم مهندس سنوئی محصل (بانوی گل سرخ)

پویش نذر ماسک

چهارشنبه, 21 خرداد 1399

پیوستن مدیر عامل شرکت اکسیر گل سرخ به پویش نذر ماسک 

 هم افزایی و تعامل شرکت داروسازی اکسیر گل سرخ و خانه صنعت و معدن خراسان رضوی  

صفحه1 از2